ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N ไทเป-ไทจง-อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน

เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง