ทัวร์เวียดนาม XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน –นั่งรถไฟชมวิวซาปา
ล่องเรือชมความงาม … อ่าวฮาลองเบย์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง