ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ “WOW” SWISS 7วัน 4คืน

น้ำตกไรน์ - กรุงเบิร์น - ทะเลสาบเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - Red Cross Building and Palais des NationsAubonne Outlet - เมืองมองเทรอซ์ - เซอร์แมทอินเทอร์ลาเคิน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - เมืองกลาทท์บรูกจ์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง