ทัวร์พม่า Premium Myanmar Yangon 2 วัน 1 คืน

พระลาภมุนีlพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์กาบาเอlวัดบารมี1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบจี (เทพทันใจ) . . . อะมาดอว์เมี๊ยะ (เทพกระซิบ)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง