ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน

วัดโทไดจิ - สวนกวาง - ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ย่านโกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง